ŽILINSKÉ OČNÉ KAZUISTIKY, 8. ROČNÍK

17. NOVEMBER 2023, ŽILINA, HOLIDAY INN

Informácie

ORGANIZÁTOR

Slovenská oftalmologická spoločnosť
Očné oddelenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline


VEDECKÁ RADA

MUDr. Ladislav Jančo, PhD., MPH, FEBO
prezident Slovenskej oftalmologickej spoločnosti
II. Očná klinika SZU a FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica


Prednosta kliniky, oblasti pôsobenia: komplexná mikrochirurgia oka, vitreoretinálna chirurgia, traumatológia, transplantácie rohovky, rekonštrukčné operácie, realizácia klinických štúdií.

doc. MUDr. Dana Tomčíková, PhD., MHA
viceprezidentka Slovenskej oftalmologickej spoločnosti
Klinika detskej oftalmológie LF UK a NÚDCH, Bratislava


Prednostka kliniky, oblasti pôsobenia: detská oftalmológia komplexne, mikrochirurgia v detskej oftalmológii, retinopatia nedonosených detí.

doc. MUDr. Jana Štefaničková, PhD.
vedecký sekretár Slovenskej oftalmologickej spoločnosti
Klinika oftalmológie LF UK a UNB Nemocnica Ružinov, Bratislava


Oblasti pôsobenia: vekom podmienená degenerácia makuly a diabetická retinopatia, chirurgia zadného segmentu a traumatológia oka.

prof. MUDr. Milan G. J. Izák, PhD., FEBO
IZAK VISION CENTER, Banská Bystrica


Priekopník operácií oka pod mikroskopom (mikrochirurgie oka) v ČSSR, 6. decembra 1979 vykonal prvú úspešnú implantáciu umelej vnútroočnej šošovky v ČSSR, v roku 1981 zaviedol do rutinnej praxe pars plana vitrektómiu, v roku 1988 zaviedol do operatívy sivého zákalu fakoemulzifikáciu, v roku 1993 prvenstvo v implantácii refrakčných umelých vnútroočných šošoviek v Slovenskej a Českej Republike, zaviedol do rutinnej praxe mnohé ďalšie prioritné operácie oka: mikrochirurgické protiglaukómové operácie, lamelárne transplantácie rohovky, zadná skléroplastika pri ťažkej myopii, bloková excízia malígneho melanómu cievovky, implantácia INTACS pri keratokone, CXL, atď.

prof. MUDr. Vladimír Krásnik, PhD.
Klinika oftalmológie LF UK a UNB Nemocnica Ružinov, Bratislava

Prednosta kliniky, v rokoch 2012 až 2018 vedecký sekretár SOS, v rokoch 2018 až 2020 prezident SOS.

prof. MUDr. Petr Kolář, Ph.D.
Klinika oftalmológie SZU a UNB Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava

Prednosta kliniky, prodekan pre vedu a výskum LF SZU, garant špecializačného štúdia v odbore oftalmológia na SZU ako aj certifikačnej pracovnej činnosti – mikrochirurgia oka na SZU, oblasti pôsobenia: komplexná očná mikrochirurgia so zameraním predovšetkým na vitreoretinálnu chirurgiu.

MUDr. Michal Štubňa, PhD.
predseda organizačného výboru podujatia
Očné oddelenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline


Primár, v rokoch 1998 až 2007 člen výboru SOS, spoluautor publikácií citovaných v americkej oftalmologickej  literatúre (S.J.Ryan: Retina, J.A.Shields & C.L.Shields: Intraocular Tumors, M.Yanoff & J.W.Sassani: Ocular Pathology), oblasť pôsobenia: mikrochirurgia, laserová fotokoagulácia, fluoresceínová angiografia, vzácne ochorenia sietnice.


AKTÍVNA ÚČASŤ

Podmienkou aktívnej účasti je prihlásenie prezentácie a zaslanie abstraktu do 23. októbra 2023.

Prihlasovanie aktívnej účasti je predĺžené do 1. novembra 2023 do 24:00 hod.

Požiadavky na prihlásenie prezentácie:

 1. Názov prezentácie
 2. Forma prezentácie (vyber jednu z možností: prednáška / video / foto)
 3. Autor a spoluautor(i) prezentácie
 4. Pracovisko autora a pracovisko(á) spoluautora(ov)
 5. Maximálna dĺžka prezentácie 7 min.

Zasielanie prostredníctvom webovej stránky

Požiadavky na abstrakt:

 1. Počet strán: 1
 2. Veľkosť strany: A4
 3. Okraje strany (hore, dole, vľavo, vpravo): 2,5 cm
 4. Typ písma: Times New Roman
 5. Veľkosť písma: 12
 6. Riadkovanie: 1,15

Štruktúra abstraktu:

 1. Názov
 2. Autor a spoluautor(i)
 3. Pracovisko autora a pracovisko(á) spoluautora(ov)
 4. Úvod
 5. Kazuistika
 6. Záver
 7. Kľúčové slová (3 až 5)
 8. Korešpondenčný email autora

Zasielanie prostredníctvom webovej stránky

Požiadavky na video:

 1. Formát videa AVI alebo MP4 (preferovaný video kodek – H.264 + MP3)
 2. Maximálna veľkosť videa 1 GB
 3. Maximálna dĺžka videa 9 min.

Zasielanie prostredníctvom služby https://uschovna.zoznam.sk/posielanie-suborov
Prosíme uviesť Názov a Autora

Požiadavky na foto:

 1. Formát foto JPG alebo JPG/JPEG
 2. Maximálny počet sú tri obrázky od jedného autora

Zasielanie priamo na meil organizátora: michael.st.md@gmail.com, alebo prostredníctvom služby https://uschovna.zoznam.sk/posielanie-suborov

Prosíme uviesť Názov a Autora


KREDITY

Podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME s pridelením kreditov.
Podujatie je uvedené v Kalendári vzdelávacích podujatí CME.

Účastníci dostanú certifikát s pridelením kreditov za aktívnu a za pasívnu účasť, pričom aktívnym účastníkom sa kredity za aktívnu a pasívnu účasť sčítavajú.


ZBORNÍK ABSTRAKTOV

Abstrakty z Vašich prezentácií budú spracované v Zborníku abstraktov s pridelením ISBN, čím je možné Váš abstrakt uvádzať ako publikáciu, ktorá je uvedená vo fyzicky tlačenej – brožovanej knihe s pridelením Medzinárodného štandardného čísla knihy (International Standard Book Number).


OBED

17. 11. 2023 – obed,  cena lístka 16,- €.
Záujem o obed prihlasujte online najneskôr do 09.11.2023. Pri registrácii na mieste už nie je možné objednať lístok na obed.